Årsmöte 2023

Välkommen torsdag 1 juni 2023 kl. 18:00-20:00

Årsmötet är både fysiskt och digitalt i år.
Ni som väljer att delta på plats samlas i receptionen på United Spaces Stockholm Waterfront en stund innan kl 18.00, Klarabergsviadukten 63.
Du som deltar digitalt kan använda länken nedan för att logga in till mötet kl 18.15.
Join Zoom Meeting: https://kth-se.zoom.us/j/5778839284

På denna sida finns årsmöteshandlingarna.

Agenda för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning.

Notera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och kan betalas in på plusgiro 662755-8.

Verksamhetsberättelse Svenska Rymdsällskapet för verksamhetsåret 2022, kompletterad med första halvan av 2023

I skrivande stund är antalet medlemmar 248, antalet följare på Facebook är 626 och via MeetUp har vi 130 följare. Detta är ungefär samma antal personer som tidigare år. Dessa tre grupper är endast delvis överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 600 och 700 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under verksamhetsåret 2022, och första halvåret 2023 var:

Årsmöte

Årsmötet 2 juni 2022 genomfördes via Zoom, så att fler medlemmar skulle kunna vara med.

 Webbinarier

Att genomföra webbinarier via Zoom har under varit mycket framgångsrikt, och vi har nått deltagare från olika delar av Sverige. Högt deltagande och livfulla diskussioner och frågor. Presentationer har också spelats in och lagts upp på hemsidan. Under perioden har vi genomfört egna webbinarier, och också deltagit på andra rymdrelaterade organisationers webbinarier, sammanlagt 7 webbinarier:

Maj 2023 – webbinariet Space Medicine genomfördes av vår styrelsemedlem Natushka Lee och hennes forskarstudent Maya Mishra.

April 2023 – Hållbarhet, ny teknik och smart systemtänkande i rymden – och på jorden. Ulf E Andersson presenterade möjligheter för KTHs lärarstudenter på vår tidigare styrelsemedlem Helena Lennholms KTH-kurs om rymd och hållbarhet.

Mars 2023 Smarta lösningar på månen presenterades av Ulf E Andersson på detta webbinarium.

November 2022 Webbinariet ”En cirkulär ekonomi på månen – och på jorden” genomfördes av Ulf E Andersson. På liknande tema som i Lunar Society”s konferens i juli 2022.

Juli 2022 Deltagande på Lunar Societys internationella konferens i Norrbotten där vår ordförande Ulf E Andersson deltog med presentationen ”A Circular Economy on the Moon – and Earth” och i den efterföljande debatten.

Maj 2022 Webbinarium om Månbas Lappträsk i Norrbotten med initiativtagaren Niklas Järvstråt (koordinator isru tech) som talare.

Maj 2022 Webbinarium om jordobservation. Vår styrelsemedlem Christer Andersson som också är en satellitsysteminnovatör presenterade ”Jordobservation från satellit ett verktyg för bättre skötsel av vår planet”.

Studiebesök

Vi har genomfört ett studiebesök ”Äta bananer, mango och fisk på Mars” med en intressant genomgång av och med vår styrelsemedlem Björn Oliviusson i hans akvaponiska växthus i Haninge (april 2022). En kombinerad odling av fisk och tropiska frukter. Bra på månen eller Mars – men också bra för jorden.

Tekniska museet – Astronomins dag och natt

I september 2022 deltog vi på Astronomins Dag & Natt på Tekniska Museet i Stockholm. Under dagen genomförde fyra styrelsemedlemmar sex stycken olika uppskattade aktiviteter.

Ulf E Andersson, Ariel Borenstein och Jon-Erik Dahlin inledde med en diskussionsrunda med titeln ”Varför rymden?”, om samhällsnyttan med rymdverksamhet – för innovationer, teknisk utveckling, hållbarhet och inspiration – och också för människans framtid på längre sikt.

Sedan gav Jon-Erik Dahlin gav en framtidsvision av livet i rymden med många fantasieggande bilder av rymdstäder.

Ulf E Andersson berättade hur man kan bygga och bo i rymden: på månen, Mars och i fria rymden. Solsystemet är fullt av resurser som gör detta möjligt, om vi dessutom kan använda robotik och 3d-printing!

Ariel Borenstein berättade om färder till Månen – om de farkoster Sovjet och USA sände till Månen på 60-talet, men också om framtida planer på bemannade landningar på Månen.

Natuschka Lee berättade om nya forskningsområden kring rymden för att visa att rymdforskning handlar inte bara om teknologi utan att andra ämnen såsom biologi och bioteknik kan vara minst lika viktiga för lyckade rymdverksamheter.

Och som i tidigare år gjorde vi det möjligt för barn och ungdomar att bygga egna rymdstäder – Cities in Space – med återvunna material och några tillägg från konstnärsbutiker. Med stöd av Sven Styf och andra styrelsemedlemmar.

Kontakter med andra rymdrelaterade organisationer

Vi har haft löpande kontakter med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer. Under perioden har föreningen fört diskussioner om samarbete eller genomfört samarbete med Tekniska museet, KTH – ESERO/ESA, KTHs Rymdsällskap, Astronomisk Ungdom och Rymdforum.

Astronomisk ungdom har en grupp för medlemmar som är intresserade av rymdpolitik. Ariel Borenstein har tillsammans med tre representanter för denna grupp skrivit en debattartikel om nyttan med rymdverksamhet och förslag om ökad svensk rymdaktivitet.

Det positiva med det här är att det är det första konkreta resultatet av samarbetet mellan våra två föreningar. Artikeln avses bli publicerad i vår egna media, och även i tidskriften Populär Astronomi.

Ariel Borenstein deltog vid konferensen Rymdforum 2023 i Kiruna i mars. Han representerade både sitt eget journalist-projekt Arielspace och föreningen Svenska Rymdsällskapet. I maj fick föreningens medlemmar ett specialnummer av vår tidning Vår tid i rymden med rapporter från Rymdforum 2023.

Vår styrelsemedlem Natushka Lee med sin bas på Umeå universitet och Uppsala Universitet deltar ofta i forskningsanknytna föreläsningar och seminarier med kunskaper och astrobiologi och astrobioteknik.

Rymdpub

November 2022 Rymdpub och trevlig jubileumsmiddag för vårt 10-årsjubileum på puben ”Man on the Moon” i Stockholm för styrelsen och medlemmar.

Hemsida, Facebook-sida, vår tidning och nya filmer

Redaktionsarbetet som leds av Ariel Borenstein och Helena Lennholm, gör att vi löpande uppdaterar vår hemsida och Facebook-sida med nya rymdnyheter och artiklar. Detta samspelar med våra löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation.

Vi använder med Christer Anderssons hjälp webb-tjänsten MeetUp för att öka närvaron på våra event och kännedomen om vår förening.

Sedan starten 2019 har sex nummer av föreningens tidning ”Vår framtid i rymden” producerats under ledning av redaktören Ariel Borenstein, och distribuerats till betalande medlemmar, fyra av numren under 2022 t o m första halvan av 2023.

Vi har startat en egen Youtube-kanal under året för att kunna föra ut inspelade webbinarier och annan videoproduktion.

Vi har påbörjat inspelningar och redigeringar av vår kommande videofilm-serie om ”Varför rymden”. Ett slags ”samtal vid brasan” om rymdverksamhet och varför detta är viktigt. Teknikstöd och medverkan av Jon-Erik Dahlin i hans co-workinglokaler på Stockholm Waterfront. Avsikten är att senare lägga upp dessa videofilmer på vår Youtube-kanal.

I oktober 2022 var Ariel Borenstein, Sven Styf och Ulf E Andersson med på förpremiären, av Goodbye Oppy – Folkets Hus-filmen om Mars-rovern Opportunity. Vi bidrog sedan till att sprida information om filmen.

Styrelsearbete och administration

Under ledning av vår ordförande Ulf E Andersson har vi haft åtta styrelsemöten under 2022, och ytterligare fem under första halvan av 2023. Medlemsutskicken handhas av Ariel via programvaran Mailchimp. Mycket av föreningens arbete utförs också av styrelsemedlemmarna mellan styrelsemöten, i särskilda arbetsgrupper.

Förvaltningsberättelse för Svenska Rymdsällskapet:

1 januari 2022 – 31 december 2022

Detta är en förvaltningsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden

1 januari 2022 – 31 december 2022.

Medlemsavgiften är 200 kr.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2022

Intäkter: 
Medlemsavgifter          +         8  800
Justering           +                9
Summa intäkter:              +     8 809 kr
Utgifter:                                
Bankavgift1.300
Rymdtidning  768
Cities in space1 548
Tio-årsjubileum3 075
Summa kostnader:                –      6 691 kr
Överskott:            +   2 118 kr    

Balansräkning 31 december 2020

Tillgångar Skulder
Bank  14 703 krLån från styrelsemedlemmar8 456 kr  (Not 1)
  Balanserat överskott    4129 kr
  Årets överskott    2 118 kr 
Summa:    14 703 krSumma:  14 703 kr

Not 1: Vid föreningens uppstart uppstod en skuld på 11.456 kr genom att två styrelsemedlemmar betalade utgifter innan det fanns något kapital. Under 2022 återbetalades 1.500 kr var till de två  styrelsemedlemmarna. Skulden är nu 8.456 kr vilket består av 8.110 kr till Jon-Erik Dahlin och 346 kr till Ariel Borenstein.

Efter räkenskapsårets slut:   

För år 2023 har hittills 31 medlemmar betalat medlemsavgiften, det blir 6.200 kr. 27 april 2023 hade föreningen en kassa på 19.197 kr.

Revisionsberättelse för verksamhetsår 2022-01-01 – 2022-12-31

Till föreningsstämman i ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet.
Organisationsnummer: 802012-2217

Jag har granskat bokföringen och bokslutet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och fastställer årets överskott i balansräkningen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 1 juni 2023

Peter Vadera
Av föreningen vald revisor (medlem i föreningen)

Verksamhetsplan 2024

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för verksamhetsåret 2024.

Föreningens syfte och ändamål

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

Särskild prioritering under verksamhetsåret 2024

Föreningens styrelse förslår att den hittillsvarande prioriteringen under föregående verksamhetsår kvarstår – att Svenska Rymdsällskapet ska verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Planerade aktiviteter

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under 2024 är följande:

Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet och genom samverkan med ESERO-projektet.

Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare, som fysiska möten och via webben. Det sistnämnda inte minst för att kunna nå medlemmar utanför Stockholmsregionen.

Fortsätta att anordna evenemanget ”Cities in Space” på Tekniska museet i Stockholm, som en årlig företeelse.

Stärka samarbete och samverkan med andra organisationer som arbetar med att främja rymdverksamhet, samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.

Anordnande av studiebesök till och presentationer från verksamheter som relaterar till rymdverksamhet – både inom traditionell rymdverksamhet, ”new space” och de som arbetar för människan i rymden eller med stödjande aktiviteter för rymdverksamhet.

Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor och samverka med andra organisationer som främjar rymdverksamhet. Använda ”rymd-pubar” eller ”rymd-café” både för informellt umgänge och medlemsrekrytering.

Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter. Ge ut vår nya tidning med fyra nummer under verksamhetsåret. Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).

För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera olika arbetsgrupper.

Budget

Totala intäkter och utgifter under verksamhetsåret 2024 förväntas bli:

[SEK]IntäkterUtgifter
Medlemsavgifter10 000 kr 
Extern finansiering/donationer20 000 kr 
Programverksamhet 20 000 kr
Deltagande i projekt 5 000 kr
Webbsida 1 000 kr
PlusGiro/bank 1 100 kr
Summa:30 000 kr27 100 kr