Årsmöte 2024

Årsmötet är digitalt i år.

Välkommen att logga in lördag 15 juni 2024 kl. 16:00 – 18:00

Länk till mötet på Zoom.

På denna sida finns årsmöteshandlingarna.

Agenda för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning.

Notera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och kan betalas in på plusgiro 662755-8.

Verksamhetsberättelse Svenska Rymdsällskapet för
verksamhetsåret 2023, kompletterad med första halvan av 2024

I skrivande stund är antalet medlemmar 251, antalet följare på Facebook är 753 och
via MeetUp har vi ca 130 följare. Detta är en uppgång med ca 100 personer jämfört
med tiden för förra årsmötet. Dessa tre grupper är endast delvis överlappande, så
totalt har föreningen en räckvidd på mellan 700 och 800 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under verksamhetsåret 2023, och
första halvåret 2024 var:
Årsmöte
Årsmötet 1 juni 2023 genomfördes på United Spaces Stockholm Water Front.
Webbinarier
Att genomföra webbinarier via Zoom har under varit mycket framgångsrikt, och vi har
nått deltagare från olika delar av Sverige. Högt deltagande och livfulla diskussioner
och frågor. Presentationer har också spelats in och lagts upp på hemsidan. Under
perioden har vi genomfört egna webbinarier, och också deltagit på andra
rymdrelaterade organisationers webbinarier, sammanlagt 7 webbinarier:
April 2024 Rymden och hållbarhet: ny teknik och smart systemtänkande för
hållbarhet i rymden – och på jorden
Ulf E Andersson presenterade lösningar för hållbarhet både på månen och på jorden,
för KTHs lärarstudenter, i samverkan med ESERO-programmet vid KTH.

Februari 2024 Livsmedelsproduktion på månen
Astroagronomen Tor Blomqvist som arbetar på tyska rymdflygstyrelsen DLR
berättade om projektetet HABSIM. Det är en unik FoU-forskningsinfrastruktur för en
kretsloppsanpassad matproduktion och skapandet av en självförsörjande bioekonomi
i rymden. Det finns många utmaningar men också möjligheter när vi utvecklar
livsmedelssystem för långsiktiga rymduppdrag och mänskliga bosättningar utanför
jorden
Juli 2023 Moon Society.konferens på svensk botten
Den internationella organisationen The Moon Society arrangerade en konferens i
Sverige under ledning av Niklas Järvstråt, Moonbase Lappträsk.
Ulf E Andersson höll en presentation ” Sustainability, new technologies and smart
systems thinking on the Moon – and on Earth” för deltagarna på denna konferens.

Maj 2023 – webbinariet Space Medicine genomfördes av vår styrelsemedlem
Natushka Lee och hennes forskarstudent Maya Mishra.

April 2023 – Hållbarhet, ny teknik och smart systemtänkande i rymden – och på
jorden. Ulf E Andersson presenterade möjligheter för KTHs lärarstudenter på vår
tidigare styrelsemedlem Helena Lennholms KTH-kurs om rymd och hållbarhet.
Mars 2023 Smarta lösningar för att arbeta och bo på Månen!
Ulf E Andersson berättar om att för att kunna arbeta och bo på månen behövs nya
spetstekniker och ett smart systemtänkande. En cirkulär ekonomi är en nödvändighet
på månen och borde finnas också mycket mer på jorden. Smarta lösningar för månen
då vi bygger kretslopp av vatten, luft och mat kan användas också för att förbättra vår
hemplanet.

Offentliga möten – samverkan med andra organisationer

Heart of an Astronaut – Dokumentärfilm om människan i rymden
11 januari 2024 visades dokumentärfilmen ”Heart of an Astronaut” på konstmuseet
Sven-Harrys i Stockholm. Filmen har gjorts av konstnären och filmmakaren Jennifer
Rainsford. Efter visningen presenterade Ulf E Andersson en möjlighet för framtidens
sätt att leva i rymden. Snart kommer sannolikt många människor att leva utanför
jorden i stora roterande rymdstationer/rymdstäder i omloppsbana runt jorden, månen
och Mars eller andra planeter och månar i solsystemet. Därefter ledde Ulf och
Jennifer en diskussion med publiken om de utmaningar och möjligheter som följer
med människans utforskning och bosättning i rymden.

Tekniska museet – Astronomins dag och natt
Sven Styf och Ariel Borenstein deltog vid rymd-lördagen 23 september 2023 på
Tekniska Museet i Stockholm. Föreningen deltog med två aktiviteter för barn, båda
blev populära. Barnen fick rita raketer, astronauter eller/och rymdvarelser. Den andra
aktiviteten var en frågetävling
Vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala
Svenska Rymdsällskapet deltog 22 – 23 september 2023 vid SciFest på Fyrishov i
Uppsala, dvs Vetenskapsfestivalen 2023. Ulf E Andersson, Natuschka Lee och Ariel
Borenstein pratade med skolklasser på fredagen, och under lördagen när
allmänheten fick besöka festivalen så var det Ulf, Natuschka och Erika Negrini som
tog emot dem. Vi berättade om villkoren för att människor ska kunna bo i rymden,
och när skolklasserna kom på besök fick eleverna tänka kring rymdstationer och
också rita sin version.

Kontakter med andra rymdrelaterade organisationer
Vi har haft löpande kontakter med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och
organisationer. Under perioden har föreningen fört diskussioner om samarbete eller genomfört samarbete med Tekniska museet, KTH – ESERO/ESA, KTHs
Rymdsällskap, Astronomisk Ungdom och Rymdforum.
Christer Fuglesang Center arrangerade en dag ägnad kombinationen
rymden/klimatet
torsdag 26 oktober. Eventet hölls vid Space Arena, ett gamecenter
vid Sergels torg, och man hade Rotary som samarbetspartner. Ariel Borenstein från
Svenska Rymdsällskapet deltog på konferensen, och gjorde ett utförligt referat till vår
FB-sida.
Astronomisk ungdom har en grupp för medlemmar som är intresserade av
rymdpolitik. Ariel Borenstein har tillsammans med tre representanter för denna grupp
skrivit en debattartikel om nyttan med rymdverksamhet och förslag om ökad svensk
rymdaktivitet –
där vi puffar för större satsningar på svensk rymdverksamhet! Artikeln
finns med i juninumret 2023 av tidningen Populär Astronomi och på vår förenings
webbplats.
Ariel Borenstein deltog vid konferensen Rymdforum 2023 i Kiruna i mars 2023. Han
representerade både sitt eget journalist-projekt Arielspace och föreningen Svenska
Rymdsällskapet. I maj fick föreningens medlemmar ett specialnummer av vår tidning
”Vår framtid i rymden” med rapporter från Rymdforum 2023.
Vår styrelsemedlem Natushka Lee med sin bas på Umeå universitet och Uppsala
Universitet deltar ofta i forskningsanknytna föreläsningar och seminarier med
kunskaper och astrobiologi och astrobioteknik.

Hemsida, Facebook-sida, vår tidning och nya filmer
Redaktionsarbetet som leds av Ariel Borenstein med medverkan av tidigare
styrelsemedlemmen Helena Lennholm, gör att vi löpande uppdaterar vår hemsida
och Facebook-sida med nya rymdnyheter och artiklar. Detta samspelar med våra
löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation).
Vi använder med Christer Anderssons hjälp webb-tjänsten MeetUp för att öka
närvaron på våra event och kännedomen om vår förening.
Föreningens tidning ”Vår framtid i rymden” producerats under ledning av redaktören
Ariel Borenstein,
och distribuerats till betalande medlemmar, 5 av numren under 2023
t o m första halvan av 2024.
Vi har startat en egen Youtube-kanal under året för att kunna föra ut inspelade
webbinarier och annan videoproduktion.
Vi har påbörjat inspelningar och redigeringar av vår kommande videofilm-serie om
”Varför rymden”
. Ett slags ”samtal vid brasan” om rymdverksamhet och varför detta
är viktigt. Teknikstöd och medverkan av Jon-Erik Dahlin i hans co-workinglokaler på
Stockholm Waterfront. Avsikten är att senare lägga upp videofilmer på vår Youtube-
kanal.

Styrelsearbete och administration

Vi har haft 7 styrelsemöten under 2023, och ytterligare 3 under första halvan av 2024.

Medlemsutskicken handhas av Ariel Borenstein via programvaran Mailchimp.
Mycket av föreningens arbete utförs också av styrelsemedlemmarna mellan
styrelsemöten, i särskilda arbetsgrupper.

Förvaltningsberättelse för Svenska Rymdsällskapet:

1 januari 2023 – 31 december 2023

Detta är en förvaltningsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden

1 januari 2023 – 31 december 2023.

Medlemsavgiften är 200 kr.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2023

Intäkter: 
Medlemsavgifter          +         8  600
Ersättning utgifter Tekn Museet           +        1 673
Summa intäkter:           +      10 273 kr
Utgifter:                                
Bankavgift1.300
Vetenskapsfestival1 575
Rymdtidning, Indesign1 728  
Dropbox1 575
Fuglesang klimat/rymd   498
Paloma1 381
Kontorsmaterial    591
Summa kostnader:                –      8 648 kr
Överskott:             +        1 625 kr    

Balansräkning 31 december 2023

Tillgångar Skulder
Bank  16 329 krLån från styrelsemedlemmar8 456 kr  (Not 1)
  Balanserat överskott    6 247     kr
  Årets överskott    1 625      kr
Summa:    16 328 krSumma:     16 328   kr

Not 1: Vid föreningens uppstart uppstod en skuld på 11.456 kr genom att två styrelsemedlemmar betalade utgifter innan det fanns något kapital. Efter delvis återbetalning är skulden nu 8.456 kr vilket består av 8.110 kr till Jon-Erik Dahlin och 346 kr till Ariel Borenstein.

Efter räkenskapsårets slut: För år 2024 (2024-05-16) har hittills 18 medlemmar betalat medlemsavgiften, det blir 3 600 kr. Föreningen har en kassa på 16 836 kr.

__________________________________

Kassör: Ariel Borenstein

Förslag till verksamhetsplan 2024-2025
Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för
verksamhetsåret 2024-2025.

Föreningens syfte och ändamål
Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande
samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta
för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och
rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

Planerade aktiviteter
De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:
 Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och seminarier
samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta
ske genom föredrag på skolor och universitet.
 Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare,
såväl fysiska träffar som webinarier som anordnas online.
 Bygga vidare på evenemanget ”Cities in Space” som föreningen tidigare anordnat på Tekniska
museet i Stockholm som en årlig företeelse. I någon form bör detta upparbetade evenemang
få en fortsättning.
 Anordnande av studiebesök till verksamheter som relaterar till rymden.
 Upprätthålla och skapa nya kontakter med andra rymdrelaterade föreningar och
organisationer samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill
driva rymdrelaterade projekt.
 Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om
rymdfart och rymdverksamhet på skolor samt kontakta kårföreningar på universiteten.
 Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en
hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och
rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga
bosättningar och kolonisation i rymden.
 Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter.
 Ge ut vår tidning med fyra nummer under verksamhetsåret
 Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).
 Praktiskt arbete med administration och arbetsgrupper
För genomförandet av dessa aktiviteter kommer tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper att bildas
efter vad som anses lämpligt.
Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.

22 maj 2024

Budget
Totala intäkter och utgifter under verksamhetsåret 2024-2025 förväntas bli:
[SEK] Intäkter
Medlemsavgifter 10 000 kr
Extern finansiering/donationer 30 000 kr
Intäkter: 40.000 kr.

SEK Utgifter.

Programverksamhet 30 000 kr
Deltagande i projekt 3 000 kr
Digitala plattformar (webbsida, Zoom, MailChimp) 2 000 kr
Tryckning av material 2 500 kr

Finansiella tjänster (PlusGiro/bank, Swish) 2 100 kr
Summa: 39 600 kr