Årsmöte 2021

Kallelse till Svenska Rymdsällskapets årsmöte 1 juni 2021 kl 18:00-20:00

Vill du bli ledamot i styrelsen- kontakta valberedningen;  Patrik Kärräng, patrik.karrang@gmail.com


Vi kommer att ha årsmötet på Zoom,  https://kth-se.zoom.us/j/67233221926

Se till att finnas tillgänglig i Zoom-rummet i god tid innan mötet (minst fem minuter innan utsatt tid) då vi avser att börja kl 18:00 och det kan bli lite struligt med logistiken om det är många som kommer in precis då.

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning.

Möteshandlingar finns nedan.

Notera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och kan betalas in på plusgiro 662755-8.


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 – 2021

Detta är en verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden juni 2020-juni 2021

I skrivande stund är medlemsantalet uppe i 262, och antalet följare på Facebook är 522. Jämfört med samma tidpunkt förra året så har medlemsantalet ökat med 4 %, och antalet följare på Facebook med

så mycket som 30%. Intressant att notera är även att dessa båda grupper endast delvis är överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 600 och 700 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under verksamhetsåret 2020 – 2021 var:

Årsmöte 3 juni 2020 via Zoom.

Aktiviteten ”Cities in Space” på Tekniska Muséet i Stockholm på Astronomins dag och natt lördagen 26 september 2020 där fyra styrelsemedlemmar deltog fysiskt (trots pandemin) genom att hålla presentationer och svara på frågor.

Att genomföra webbinarier via Zoom har under verksamhetsåret varit mycket framgångsrikt. Högt deltagande och livfulla diskussioner och frågor. Presentationer har också spelats in och lagts upp på hemsidan. Under perioden har fem webbinarier genomförts

Ska vi åka till månen eller Mars först?

Vårt framtida boende i rymden

Teachers in space

Liv i rymden – vårt eget och andras

Hälsa och sjukdom i rymden – rymdmedicinare berättar

Löpande kontakt med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer. Under verksamhetsåret har föreningen fört diskussioner om samarbete eller genomfört samarbete med Tekniska museet, ESERO/ESA, Astronomisk Ungdom i Stockholm, Örebro Astronomi, Warp Institute och Rymdforum.

Två nya nummer av föreningens tidning ”Vår framtid i rymden” har producerats, och distribuerats till betalande medlemmar.

Löpande aktivitet på webbsidan, som uppdateras med rymdnyheter och artiklar

Drivit ett mycket aktivt community på Facebook, och också använt webb-tjänsten MeetUp för att öka närvaron på event och kännedomen om vår förening

Löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation)

Styrelsemöten (9 st)

Arbetsgruppsmöten

Administration


Ekonomisk redovisning 1 januari 2020 – 31 december 2020

På årsmötet 2019 togs beslut om att medlemsavgiften för år 2020 skulle vara 200 kr.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2020

Intäkter:
Medlemsavgifter + 7 500 kr
Summa intäkter: 7 500 kr
Utgifter:
Bankavgift1 100
Rymdtidning2.112
Summa kostnader: 3 212 kr
Överskott: 4 288 kr

Eftersom vi har ett överskott på 4.288 kr så minskar det balanserade underskottet från 6.523 kr till 2.235 kr.

Balansräkning 31 december 2020

Tillgångar Skulder
Bank 9 821 krLån från styrelsemedlemmar11 456 kr (Not 1)
Balanserat underskott 2 235 kr Förskott medlavg. 2021 600 kr
Summa: 12 056krSumma:12 026 kr

Not 1: skuld till styrelsemedlemmar är 11.456 kr vilket består av 9.610 kr till Jon-Erik Dahlin och 1.846 kr till Ariel Borenstein. Skulden uppstod vid föreningens uppstart genom att styrelsemedlemmarna betalade utgifter innan det fanns något kapital.

För år 2021 hade 27 medlemmar betalat in medlemsavgiften 2021-04-01. Saldo på kontot var då 12.937 kr.


REVISIONSBERÄTTELSE för verksamhetsår 2020-01-01 – 2020-12-31.

Till föreningsstämman i ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet.
Organisationsnummer: 802012-2217

Jag har granskat bokföringen och bokslutet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och fastställer årets överskott samt kvarvarande balanserat underskott i balansräkningen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 22 maj 2021.

_________PV________________________________

Peter Vadera
Av föreningen vald revisor (medlem i föreningen)


Förslag till verksamhetsplan 2021-2022

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för verksamhetsåret 2021 – 2022.

Föreningens syfte och ändamål

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till,  

verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

Särskild prioritering under verksamhetsåret 2021 – 2022

Föreningens styrelse förslår att den hittillsvarande prioriteringen under verksamhetsåret 2020 – 2021 kvarstår – att Svenska Rymdsällskapet ska verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Planerade aktiviteter

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:

Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet.

Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare, via webben och förhoppningsvis också snart som fysiska möten.

Fortsätta att anordna evenemanget Cities in Space” på Tekniska museet i Stockholm, som en årlig företeelse, och genomföra en särskild aktivitet i anslutning till utställning ”Moving to Mars”.

Stärka samarbete och samverkan med andra organisationer som arbetar med att främja rymdverksamhet, samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.

Anordnande av studiebesök till och presentationer från verksamheter som relaterar till rymdverksamhet – både inom traditionell rymdverksamhet, ”new space” och de som arbetar för människan i rymden eller med stödjande aktiviteter för rymdverksamhet.

Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor samt kontakta kårföreningar på universiteten.

Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade

samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter.

Ge ut vår nya tidning med fyra nummer under verksamhetsåret 

Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).

Praktiskt arbete med administration och arbetsgrupper

För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera ett antal arbetsgrupper:

Redaktion: med ansvar att regelbundet författa och skicka ut medlemsutskick samt hålla webbsida och sociala media uppdaterade.

Projektgrupp: med ansvar att hålla kontakt med individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt för att bidra till att bygga nätverk, tillgängliggöra praktiska resurser samt bidra till att finna finansiering.

Utbildningsgrupp: med ansvar att sprida främja utbildningar och förmedla information om utbildningar som är relevanta för föreningens verksamhet.

Medlemsvård. Administration, medlemsutskick m m

Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.


Budget

Totala intäkter och utgifter under verksamhetsåret 2021 – 2022 förväntas bli:

[SEK]IntäkterUtgifter
Medlemsavgifter10 000 kr 
Extern finansiering/donationer30 000 kr 
Programverksamhet 30 000 kr
Deltagande i projekt 5 000 kr
Webbsida 1 000 kr
Tryckning av material 2 500 kr
PlusGiro/bank 1 100 kr
Summa:40 000 kr39 600 kr