Årsmöte 2021

Kallelse till Svenska Rymdsällskapets årsmöte 1 juni 2021 kl 18:00-20:00

Vill du bli ledamot i styrelsen- kontakta valberedningen;  Patrik Kärräng, patrik.karrang@gmail.com

Vill du skicka in en motion- maila till styrelsen (ulferikandersson@gmail.com) senast ⅘.

Vi kommer att ha årsmötet på Zoom,  https://kth-se.zoom.us/j/67233221926

Se till att finnas tillgänglig i Zoom-rummet i god tid innan mötet (minst fem minuter innan utsatt tid) då vi avser att börja kl 18:00 och det kan bli lite struligt med logistiken om det är många som kommer in precis då.

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga nedan from 25/5

Notera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och kan betalas in på plusgiro 662755-8.