Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte 13 juni 2018.

Välkomna 13 juni kl 18:00 på Hammarby kaj 10 D.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) eventuella revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) eventuella ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

Förvaltningsberättelse 1 januari 2017 – 31 december 2017

Detta är en förvaltningsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden från 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Om medlemsavgifterna: för närvarande finns två avgiftsnivåer och medlem får själv välja vilken man vill tillhöra: gratis medlemskap alternativt 100 kr per år.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2017

Intäkter:
Medlemsavgifter + 2 700 kr

Utgifter:
Marknadsföring -1 000 kr
Utskick nyhetsmail -995 kr
Bankavgift – 1 107 kr
Övriga kostnader – 1 790 kr

Verksamhetens underskott: –  2 192 kr

Balansräkning, 31 december 2017

Tillgångar 
Bank 8 428 kr
Balanserat underskott 3 028 kr

Skulder
Lån från styrelsemedlemmar 11 456 kr (Not 1)

Not 1: skuld till styrelsemedlemmar är 11.456 kr vilket består av 9.610 kr till Jon-Erik Dahlin och 1.846 kr till Ariel Borenstein.

För år 2018 har hittills (2018-05-22) 27 medlemmar betalat in medlemsavgiften. Saldo på kontot är nu 9 486 kr.

 

Verksamhetsberättelse: 1 januari 2017 – 31 december 2017

Detta är en verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden från 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Under 2017 ökade föreningens medlemstal med mer än 50% (!), från 136 medlemmar 31 december 2016 till 206 den 31 december 2017. Föreningens Facebook-sida har under samma period ökat från 215 följare till 296 en ungefärlig ökning på 38%. Intressant att notera är även att dessa båda grupper endast delvis är överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 400 och 500 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under 2017 var:

• Publicering av artikel på DN kring vikten av Rymdturismen som svar till insändare (april)
• Rymdforum i Kiruna, (8-10 maj)
• Årsmöte på KTH (22 maj)
• I anslutning till årsmötet anordnades ett start-up seminarium med tre företag som ingår i ESA BIC, samt en representant från ESA BIC, Uppsala (22 maj)
• Presenterade ”Cities in Space” som koncept på ’Life on Earth and in the Universe – Current State & Future Visions’ Umeå Universitet (16-18 oktober)
• Lunchseminarium på KTH tillsammans med KTH’s Rymdsällskap, inbjuden talare Peter Rathsman ”Till Månen och Asteroider med elektriska jonmotorer” (2 november)
• Löpande aktivitet på webbsidan, som uppdateras med rymdnyheter
• Driva ett aktivt community på Facebook
• Nätverkande inom ”Rymdsverige” på Warp Institute seminarium på Epicenter
• Löpande kontakt med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer
• Löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation) • Styrelsemöten (7 st)
• Arbetsgruppsmöten
• Administration

 

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för 2019.

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:

• Information & opinionsbildning

o Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet.

o Undersök möjligheten att producera en egen tidskrift med fokus på rymdverksamhet och rymdfart

o Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet.

• Nätverkande

o Eftersträva samarbete med Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet i syfte att utnyttja rymdverksamhet som ett verktyg för att främja ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap, som en del av implementeringen av den svenska rymdstrategin.

o Upprätthålla och skapa nya kontakter med andra rymdrelaterade föreningar och organisationer samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.

• Event

o Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare.

o Fortsätta att anordna evenemanget ”Cities in Space”, som en årlig företeelse.

o Anordnande av studiebesök till verksamheter som relaterar till rymden.

• Driva föreningen

o Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor samt kontakta kårföreningar på universiteten.

o Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter.

o Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).

o Praktiskt arbete med administration.

För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera ett antal arbetsgrupper:

• Redaktion: med ansvar att regelbundet författa och skicka ut medlemsutskick samt hålla webbsida och sociala media uppdaterade.

• Sponsorsgruppen: med ansvar att söka extern finansiering via sponsorer.

• Projektgrupp: med ansvar att hålla kontakt med individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt för att bidra till att bygga nätverk, tillgängliggöra praktiska resurser samt bidra till att finna finansiering.

Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.

Budget

Totala intäkter och utgifter under 2019 förväntas bli:

[SEK] Intäkter :
Medlemsavgifter 20 000 kr
Extern finansiering/donationer 30 000 kr

Summa: 50 000 kr

Utgifter:
Programverksamhet 30 000 kr
Deltagande i projekt 15 000 kr
Webbsida 1 000 kr
Tryckning av material 3 000 kr
PlusGiro/bank 1 000 kr

Summa:  50 000 kr

 

Inkomna motioner inför Svenska Rymdsällskapets årsmöte 2018

1) Motion inkommen 2018-05-13 av Rikard Melander.

Här kommer en motion om att ni ska ändra inställningar på er Facebooksida så ni möjliggör insamlingar via Facebook! (Ett populärt sätt för att fira t.ex. födelsedagar är att ha en insamling på Facebook till idolens organisationer)

Jag vill gärna ha en insamling till SRS, som kan bidra till mer pengar i kassan för att utveckla spridningen av kunskap och antal personer som följer er på Facebook för att få större genomslag i artiklar och intresse såklart!

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller Rikard Melanders motion. Bra idé!

 

REVISIONSBERÄTTELSE.

Till föreningsstämman i ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet.
Organisationsnummer: 802012-2217

Jag har granskat bokföringen och årsredovisningen samt styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och fastställer årets underskott samt balanserat underskott i balansräkningen.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 30 maj 2018.

_________________________________________
Peter Vadera
Av föreningen vald revisor (medlem i föreningen)