Årsmöte 2020

Föreningens årsmöte 3 juni 2020 kl 18:00-20:00 kommer att hållas på Zoom. På denna sida finns årsmöteshandlingarna.

Du kommer in på mötet via denna länk: https://kth-se.zoom.us/j/5778839284

Se till att finnas tillgänglig i Zoom-rummet i god tid innan mötet (minst fem minuter innan utsatt tid) då vi avser att börja kl 18:00 och det kan bli lite struligt med logistiken om det är många som kommer in precis då.

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 – 2020

Detta är en verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden juni 2019-juni 2020

Under 2019 ökade föreningens medlemstal med 8%, från 234 medlemmar 31 december 2018 till 252 den 31 december 2019. Föreningens Facebook-sida har under samma period ökat med 14%, från 338 följare till 387.

I skrivande stund är medlemsantalet uppe i 255 st och antalet följare på Facebook är 401 st. Intressant att notera är även att dessa båda grupper endast delvis är överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 500 och 600 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under verksamhetsåret 2019 – 2020 var:

 • Årsmöte 11 juni 2019
 • Föreningen deltog i evenemanget Månlandningen 50 år som anordnades av bl.a. Fuglesangs-sällskapet, och avtalade med arrangörerna om en särskild rabatt för de av föreningens medlemmar som ville delta i detta evenemang (juli 2019).
 • Aktiviteten ”Cities in Space” på Tekniska Muséet i Stockholm (27-28 september) där de flesta styrelsemedlemmarna deltog genom att hålla föredrag, och genom att i samarbete med Astronomisk Ungdom låta barn och ungdomar bygga egna modeller av rymdstäder och rymdfarkoster.
 • Löpande kontakt med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer. Under verksamhetsåret har föreningen fört diskussioner om samarbete med Fuglesang-sällskapet, Astronomisk Ungdom, Warp Institute, Raketbyggarna och Rymdpodden ”Har vi rest till Mars än”. Några gemensamma aktiviteter eller events har dock inte genomförts ännu, bl a på grund   av den pågående corona-pandemin. 
 • Nätverkande inom ”Rymdsverige”, som t ex när styrelsemedlemmen Ariel Borenstein deltog vid Aerospace Technology Congress 2019 vid Stockholm Waterfront och skrev en artikel om den i Flyg- och Rymdtekniska Föreningens nyhetsmail eller när den adjungerade styrelsemedlemmen Helena Lennholm berättade om vår Cities in Space-aktivitet på en internationell konferens i Belgien om robotik i rymden.   
 • Uppmärksammande av rymdperspektivet i andra sammanhang, som tex när styrelsemedlemmen Natushka Lee presenterade fakta och perspektiv om astrobiologi och rymdkolonisering på Umeå Universitets kontaktdag på temat hållbarhet i Stockholm i januari 2020, eller när Ariel Borenstein höll föredrag i oktober 209 på ett event för Stockholm Makerspace (I lokaler på KTH) om NASA:s plan på bas på månen.
 • Utarbetat ett förslag till rymdrelevant livsmedelsproduktion som ett möjligt exjobb för KTH-studenter (styrelsemedlemmarna Ulf E Andersson och Björn Oliviusson, april 2020)
 • I maj 2020 kom det första numret av föreningens nya tidning ut, och distribuerades till betalande medlemmar.
 • Löpande aktivitet på webbsidan, som uppdateras med rymdnyheter och artiklar
 • Drivit ett aktivt community på Facebook
 • Löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation)
 • Två rymd-pubbar på olika restauranger i Stockholm
 • Styrelsemöten (7 st)
 • Arbetsgruppsmöten
 • Administration

Ekonomisk redovisning 1 januari 2019 – 31 december 2019

Om medlemsavgiften

Under det föregående verksamhetsåret har det funnits två avgiftsnivåer där medlemmar kunde välja mellan avgiftsfritt medlemskap eller en årlig avgift på 100, som då gav ytterligare medlemsnytta.   På årsmötet 2019 togs beslut om att medlemsavgiften för år 2020 är 200 kr.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2019

Intäkter:  
Medlemsavgifter 1 700 kr
Ersättning från Tekniska Museet 879  kr
Biljettförsljning Månevent 600 kr
Summa intäkter: 3 179 kr
                                  
Utgifter:
Bankavgift 1 100 kr
Hyra av lokal 900 kr                                 
Utskick nyhetsmail 1 294 kr
Utlägg1 284 kr
Biljettköp Månevent 2 500 kr                               
Summa kostnader: 7 068  kr
Underskott: 3 899 kr                                    

Balansräkning, 31 december 2018

Tillgångar
Bank 7 533 kr
Balanserat underskott 6 523 kr           
Summa: 14 056 kr
Skulder
Lån från styrelsemedlemmar 11 456 kr  (Not 1)
Förskott medlsavg. 2020 2 600 kr
Summa: 14 056 kr

Not 1: skuld till styrelsemedlemmar är 11 456 kr vilket består av 9 610 kr till Jon-Erik Dahlin och 1 846 kr till Ariel Borenstein.

För år 2020 har hittills (2019-05-23) 31 medlemmar betalat in medlemsavgiften.

Saldo på kontot är nu 9 573 kr.

Förslag till verksamhetsplan 2020-2021

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för verksamhetsåret 2020 – 2021.

Föreningens syfte och ändamål

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

Särskild prioritering under verksamhetsåret 2020 – 2021

Föreningens styrelse förslår att den hittillsvarande prioriteringen under verksamhetsåret 2019 – 2020 kvarstår – att Svenska Rymdsällskapet ska verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Planerade aktiviteter

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:

 • Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet.
 • Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare.
 • Fortsätta att anordna evenemanget ”Cities in Space” på Tekniska museet i Stockholm, som en årlig företeelse.
 • Anordnande av studiebesök till verksamheter som relaterar till rymden.
 • Upprätthålla och skapa nya kontakter med andra rymdrelaterade föreningar och organisationer samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.
 • Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor samt kontakta kårföreningar på universiteten.
 • Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.
 • Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter.
 • Ge ut vår nya tidning med fyra nummer under verksamhetsåret
 • Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).
 • Praktiskt arbete med administration och arbetsgrupper

För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera ett antal arbetsgrupper:

 • Redaktion: med ansvar att regelbundet författa och skicka ut medlemsutskick samt hålla webbsida och sociala media uppdaterade.
 • Programgrupp: med ansvar för att anordna evenemang, föredrag, workshops och utbildningar, t.ex. tillställningarna på Tekniska Museet samt studiebesök och liknande.
 • Projektgrupp: med ansvar att hålla kontakt med individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt för att bidra till att bygga nätverk, tillgängliggöra praktiska resurser samt bidra till att finna finansiering.
 • Utbildningsgrupp: med ansvar att sprida främja utbildningar och förmedla information om utbildningar som är relevanta för föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.

Budget

Totala intäkter och utgifter under verksamhetsåret 2020 – 2021 förväntas bli:

[SEK] Intäkter Utgifter
Medlemsavgifter 10 000 kr  
Extern finansiering/donationer 30 000 kr  
Programverksamhet   30 000 kr
Deltagande i projekt   5 000 kr
Webbsida   1 000 kr
Tryckning av material   2 500 kr
PlusGiro/bank   1 100 kr
Summa: 40 000 kr 39 600 kr