Årsmöte 2019

Föreningens årsmöte 11 juni 2019. På denna sida finns årsmöteshandlingarna.

Välkomna till föreningens årsmöte 11 juni kl. 18.00 vid Globen på adressen Arenavägen 41 hos företaget Snowflake Education. Om du vill delta i vår rymdverksamhet som styrelsemedlem eller vara med i någon projektgrupp (eller starta en egen arbetsgrupp)  så är detta ett bra tillfälle att träffa nuvarande styrelse.

Meddela om du kommer  till info@svenskarymdsallskapet.se  

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) eventuella revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) eventuella ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Förvaltningsberättelse:

1 januari 2018 – 31 december 2018

Detta är en förvaltningsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden från 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Om medlemsavgifterna: för närvarande finns två avgiftsnivåer och medlem får själv välja vilken man vill tillhöra: gratis medlemskap alternativt 100 kr per år.

Resultaträkning för perioden 1 jan – 31 dec 2018.

Intäkter.

Medlemsavgifter + 3.100 kr

Ersättning från Tekniska Museet + 1.804 kr

Försäljning av T-shirt + 190 kr

Summa intäkter 5.094 kr

Utgifter.

Kostnadsersättning styrelsen – 1.804 kr

Utskick nyhetsmail – 1.784 kr

Bankavgift – 1.101 kr

Summa kostnader: – 4.689 kr

Överskott: + 405 kr

Balansräkning 31 december 2018.

Tillgångar

Bank 7.028 kr

Fordran Tekniska Museet 1.804 kr

Årets överskott 405 kr

Balanserat underskott: 2.219 kr

Summa tillgångar: 11.456 kr

Skulder

Lån från styrelsemedlemmar 11.456 kr

Summa skulder: 11.456 kr

Verksamhetsberättelse:

1 januari 2018 – 31 december 2018

Detta är en verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden från 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Under 2018 ökade föreningens medlemstal med 13% (!), från 208 medlemmar 31 december 2017 till 234 den 31 december 2018. Föreningens Facebook-sida har under samma period ökat med 15%, från 299 följare till 345. I skrivande stund är medlemsantalet uppe i 240 st och antalet följare på Facebook är 358 st. Intressant att notera är även att dessa båda grupper endast delvis är överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 400 och 500 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under 2018 var:

 • Studiebesök på Urban Oasis anläggning i Liljeholmen (juni)
 • Årsmöte (13 juni)
 • Deltagande i arrangemanget RIT – Rymd för innovation och tillväxt, på Esrange (30-31 augusti)
 • Anordnande av lunchseminarium på KTH med Alfonso Barreiro, VD för ÅAC Clyde (20 september)
 • Aktiviteten ”Cities in Space” på Tekniska Muséet (29-30 september)
 • Deltagande i arrangemanget Sweden-Japan Space Conference, (8 oktober)
 • Deltagande i arrangemanget Food for Mars, (21 december)
 • Löpande aktivitet på webbsidan, som uppdateras med rymdnyheter
 • Driva ett aktivt community på Facebook
 • Nätverkande inom ”Rymdsverige”
 • Löpande kontakt med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer
 • Löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation)
 • Styrelsemöten (7 st)
 • Arbetsgruppsmöten
 • Administration

|

Till årsmötet föreslår Valberedningen följande styrelse för 2019/2020:

Ordförande Ulf E Andersson
Jon-Erik Dahlin
 Ariel Borenstein
Björn Oliviusson
Natuschka Lee
Jill Rhoads
Sven Styf
Björn Jonsson

Förslag till verksamhetsplan 2020

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för 2019.

Verksamhetsplan

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:


Information & opinionsbildning

o Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet.

o Producera en egen tidskrift med fokus på rymdverksamhet och rymdfart

o Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet.

Nätverkande

o Eftersträva samarbete med andra aktörer i syfte att utnyttja rymdverksamhet som ett verktyg för att främja ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap, som en del av implementeringen av den svenska rymdstrategin.

o Upprätthålla och skapa nya kontakter med andra rymdrelaterade föreningar och organisationer samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.

Event

o Anordnande av ett möten med presentationer av medlemmar och inbjudna föredragshållare.

o Fortsätta att anordna evenemanget ”Cities in Space”, som en årlig företeelse, och uppmärksamma möjligheterna med människan i rymden och på sikt rymdkolonisering.

o Anordnande av studiebesök till och presentationer om verksamheter som relaterar till rymden.

Driva föreningen

o Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor samt kontakta kårföreningar på universiteten.

o Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter.

o Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter). o Praktiskt arbete med administration. För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera ett antal arbetsgrupper:

• Redaktion: med ansvar att regelbundet författa och skicka ut medlemsutskick samt hålla webbsida och sociala media uppdaterade.

• Sponsorsgruppen: med ansvar att söka extern finansiering via sponsorer.

• Projektgrupp: med ansvar att hålla kontakt med individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt för att bidra till att bygga nätverk, tillgängliggöra praktiska resurser samt bidra till att finna finansiering. Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.

Budget för 2020

Totala intäkter och utgifter under 2020 förväntas bli:

[SEK]                                                                            Intäkter             Utgifter

Medlemsavgifter                                                    20 000  

Extern finansiering/donationer                        50 000  

Programverksamhet                                                                          30 000

Produktion av tidskrift                                                                       20 000

Deltagande i projekt                                                                           15 000  

Webbsida                                                                                                   1 000

Tryckning av material                                                                            3 000  

Avgifter PlusGiro/bank                                                                         1 000

Summa      70 000 kr                              

Proposition från styrelsen till årsmötet 2019 för Svenska  Rymdsällskapet:

I dagsläget finns det två nivåer av medlemsavgift i föreningen. Antingen kan medlem betala 0 kr, eller så kan medlem bli så kallad plusmedlem och betala 100 kr. I plusmedlemskap ingår fritt tillträde till vissa aktiviteter som är förknippade med kostnader, och som är avgiftsbelagda för icke-plusmedlemmar.

Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgifter ändras till 100 kr för samtliga medlemmar och att nuvarande struktur med två olika medlemskap tas bort.

Motiven till förändringen är dels (1) att intäkterna från medlemsavgifter kraftigt gått ned sedan möjligheten att inte betala medlemsavgift men ändå kvarstå som medlem infördes, samt dels (2) att styrelsen anser det befogat att man genom en måttlig (men ändå existerande medlemsavgift) visar sitt engagemang för och stöd till föreningen.

Det har tidigare funnits en möjlighet för medlem som så vill att betala en högre medlemsavgift än den nominella och på så sätt stöda föreningen ekonomiskt. Denna möjlighet anser styrelsen börfinnas kvar.

  

REVISIONSBERÄTTELSE.

Till föreningsstämman i ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet.
Organisationsnummer: 802012-2217

Jag har granskat bokföringen och årsredovisningen samt styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och fastställer årets överskott samt balanserat underskott i balansräkningen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 22 maj 2019.

_________________________________________

Peter Vadera
Av föreningen vald revisor (medlem i föreningen)