Årsmöte 2022

Välkommen via Zoom torsdag 2 juni 2022 kl. 18:00-20:00

På denna sida finns årsmöteshandlingarna.

Vill du själv bli ny ledamot i styrelsen eller nominera någon annan att bli det? – kontakta valberedningen via Patrik Kärräng: patrik.karrang@gmail.com

Vi har årsmötet på Zoom så fler från hela landet kan vara med:  

https://slu-se.zoom.us/j/9130694551

Se till att finnas tillgänglig i Zoom-rummet i god tid innan mötet (minst fem minuter innan utsatt tid) då vi avser att börja kl 17:00 och det kan bli lite struligt med logistiken om det är många som kommer in precis då.

Agenda för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • a) Verksamhetsberättelse
  • b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning.

Notera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och kan betalas in på plusgiro 662755-8.

___________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse Svenska Rymdsällskapet juni 2021 – maj 2022

I skrivande stund är antalet medlemmar 226, och antalet följare på Facebook är 626. Jämfört med samma tidpunkt förra året så har antalet registrerade medlemmar minskat något (minus 36 personer), i huvudsak beroende på att de inte meddelat föreningen sin ändrade mailadress. Antalet följare på Facebook har ökat kraftig, plus 104 personer (+20%). Intressant att notera är även att dessa båda grupper endast delvis är överlappande, så totalt har föreningen en räckvidd på mellan 600 och 700 individer.

De aktiviteter som föreningen har engagerat sig under verksamhetsåret 2021 – 2022 var:

Årsmöte

Årsmötet 1 juni 2021 via Zoom startade det nya verksamhetsåret, med nya och gamla styrelsemedlemmar.

Webbinarier

Att genomföra webbinarier via Zoom har under verksamhetsåret varit mycket framgångsrikt, och vi har nått deltagare från olika delar av Sverige. Högt deltagande och livfulla diskussioner och frågor. Presentationer har också spelats in och lagts upp på hemsidan. Under perioden har fem webbinarier genomförts:

-Odling i rymden (Björn Oliviusson, styrelsemedlem i Rymdsällskapet, biolog och tropikfruktodlare, CEO Svensk Aquaponik och medlemmen Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD på Johannas Stadsodlingar AB)

-Två webbinarier om jordobservation från satellit – ett verktyg för bättre skötsel av vår planet

 (L Christer Andersson, styrelsemedlem Rymdsällskapet och satellitsysteminnovatör).

-Våra nästa 100 är i rymden (av vår vice ordförande Jon-Erik Dahlin. Ett samarbete med Warp Space Summit – vår presentation den mest uppskattade presentationen av externa aktörers presentationer).

– Ny månbas i Norrbotten (Niklas Järvstråt, koordinator isru tech)

Studiebesök

Vi har genomfört ett studiebesök ”Äta bananer, mango och fisk på Mars” med en intressant genomgång av och med Björn Oliviusson i hans akvaponiska växthus i Haninge. Bra på månen eller Mars – men också bra för jorden.

Tekniska museet – Astronomins dag och natt

Under dagen genomförde tre styrelsemedlemmar och en medlem fyra uppskattade aktiviteter.

-Estradsamtal: Varför är steget ut i rymden viktigt? Ett antal snabba frågor och svar i dialogform – som ibland ställer saker på huvudet (Louise Drevinger, Ariel Borenstein och Ulf E Andersson)

-Våra nästa 100 år i rymden – på Mars, månen och i stora rymdstäder i fria rymden. Vart kommer vi att finnas framöver utanför jorden, enligt forskare och visionärer? (Ulf E Andersson)

-Steget ut i rymden: Till Månen och Mars. Vilka planer har NASA, Kina, Elon Musk och alla andra rymdaktörer? (Ariel Borenstein)

-Odling på Mars – en nödvändighet. Om vi ska få mat för långa vistelser där. Men hur ska det gå till och vilka erfarenheter har vi av klimatsäkrad odling, som skulle kunna användas på Mars? (Thomas Bjelkeman-Pettersson)

Kontakter med andra rymdrelaterade organisationer

Löpande kontakt med ett antal andra rymdrelaterade föreningar och organisationer. Under verksamhetsåret har föreningen fört diskussioner om samarbete eller genomfört samarbete med Tekniska museet, ESERO/ESA, Astronomisk Ungdom i Stockholm, Warp Institute och Rymdforum.

Vi har haft talare och deltagare på Warp Space Summit i Linköping, och deltagit på ESA-stödda ESEROs kick-off möte (lärare för rymden) och vår styrelsemedlem Natushka Lee med sin bas på Umeå universitet deltar ofta i forskningsanknytna föreläsningar och seminarier med kunskaper och astrobiologi och astrobioteknik.

Remissvar på förslaget till en ny svensk rymdlag

Vår styrelsemedlem Ariel Borenstein deltog på presskonferensen om den nya lagen, och har också utarbetat föreningens remissvar på förslaget till ny rymdlag. Vi har skickat våra synpunkter till regeringskansliet.

Hemsida, Facebook-sida och vår tidning

Redaktionsgruppen (Helena Lennholm och Ariel Borenstein) uppdaterar löpande vår hemsida med nya rymdnyheter och artiklar, och gör också löpande medlemsutskick (nyhetsbrev och föreningsinformation)

Helena Lennholm driver också med stöd av övriga styrelsemedlemmar ett mycket aktivt community på Facebook. Vi använder webb-tjänsten MeetUp för att öka närvaron på event och kännedomen om vår förening.

Sedan starten 2019 har fem nummer av föreningens tidning ”Vår framtid i rymden” producerats under ledning av redaktören Ariel Borenstein, och distribuerats till betalande medlemmar, två av numren under denna verksamhetsperiod.

Styrelsearbete och administration

Under ledning av vår ordförande Ulf E Andersson har vi haft nio styrelsemöten under verksamhetsåret. Mycket av föreningens arbete utförs också av styrelsemedlemmarna mellan styrelsemöten, i särskilda arbetsgrupper. Vi har effektiviserat våra medlemsutskick genom att ha skaffat och använt mailhanteringsverktyget MailChimp.

_________________________________________________________________

Förvaltningsberättelse för Svenska Rymdsällskapet:

1 januari 2021 – 31 december 2021

Detta är en förvaltningsberättelse för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Medlemsavgiften är 200 kr.

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2021

Intäkter:

Medlemsavgifter    9.200 kr

Summa intäkter      9.200 kr

Utgifter:

Bankavgift            –  1.300 kr

Rymdtidning        –  1.536 kr

Summa utgifter   –  2.836 kr        

Överskott:             6.364 kr

Eftersom vi har ett överskott på 6 364 kr och ett balanserat underskott på 2 235 kr så kommer balansräkningen att innehålla ett överskott på 4 129 kr.

Balansräkning 31 december 2020

Tillgångar:

Bank                                                      18.585 kr

Summa:                                                18.585 kr

Kapital och skulder

Lån från styrelsemedlemmar       11.456 kr  (Not 1)

Förskott medlemsavgifter                3.000 kr

Balanserat överskott                          4.129 kr

Summa:                                                18.585 kr

Not 1: skuld till styrelsemedlemmar är 11.456 kr vilket består av 9.610 kr till Jon-Erik Dahlin och  1.846 kr till Ariel Borenstein. Skulden uppstod vid föreningens uppstart genom att styrelsemedlemmarna betalade utgifter innan det fanns något kapital.

För år 2022 hade 28 medlemmar betalat in medlemsavgiften 2022-05-05. Saldo var då 22 510 kr.

_________________________________________________________________

Revisionsberättelse för verksamhetsår 2021-01-01 — 2021-12-31.

Till föreningsstämman i ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet.
Organisationsnummer: 802012-2217

Jag har granskat bokföringen och bokslutet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och fastställer årets överskott i balansräkningen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 20 maj 2022.

________________PV_________________________

Peter Vadera
Av föreningen vald revisor (medlem i föreningen)

__________________________________________________________________

Verksamhetsplan 2022 – 2023

Detta är ett förslag till verksamhetsplan för den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet för verksamhetsåret 2022 – 2023.

Föreningens syfte och ändamål

Svenska Rymdsällskapet har som ändamål att verka för att bidra till, verka opinions- och utbildande samt aktivt arbeta för ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen samt med särskild målsättning att verka för att rymdfart och rymdverksamhet har förutsättningar att etableras och vara framgångsrika i Sverige.

Särskild prioritering under verksamhetsåret 2022 – 2023

Föreningens styrelse förslår att den hittillsvarande prioriteringen under verksamhetsåret 2021 – 2022 kvarstår – att Svenska Rymdsällskapet ska verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Planerade aktiviteter

De aktiviteter som föreningen avser engagera sig i under perioden är följande:

Sprida information och inspiration om rymden genom att anordna föredrag och workshops samt medverka på sociala media om rymdfart och rymdverksamhet. Bland annat kan detta ske genom föredrag på skolor och universitet och genom samverkan med ESERO-projektet.

Anordnande av ett antal möten med föredrag av medlemmar och inbjudna föredragshållare, som fysiska möten och via webben. Det sistnämnda inte minst för att kunna nå medlemmar utanför Stockholmsregionen.

Fortsätta att anordna evenemanget ”Cities in Space” på Tekniska museet i Stockholm, som en årlig företeelse.

Stärka samarbete och samverkan med andra organisationer som arbetar med att främja rymdverksamhet, samt arbeta nätverkande bland individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt.

Anordnande av studiebesök till och presentationer från verksamheter som relaterar till rymdverksamhet – både inom traditionell rymdverksamhet, ”new space” och de som arbetar för människan i rymden eller med stödjande aktiviteter för rymdverksamhet.

Medlemsrekrytering, bland annat mot skolor och universitet genom att hålla föredrag om rymdfart och rymdverksamhet på skolor och samverka med andra organisationer som främjar rymdverksamhet. Pröva att använda ”rymd-pubbar” både för informellt umgänge och medlemsrekrytering.

Löpande policyarbete i förhållande till rymdrelaterade samhällsfrågor för att upprätthålla en hållning i dessa samt bidra till samhällsdebatten och verka opinionsbildande för rymdfart och rymdverksamhet för människan i rymden, med det långsiktiga syftet att främja mänskliga bosättningar och kolonisation i rymden.

Under valåret 2022 ska en enkät till riksdagspartierna genomföras innan valet, som tydliggör deras syn på rymdverksamhet.

Särskilda aktiviteter ska genomföras för att fira föreningens tioårs-jubileum 2022.

Administration av webbsida och sociala media samt löpande uppdatera dessa med nyheter. Ge ut vår nya tidning med fyra nummer under verksamhetsåret. Regelbundna medlemsutskick (innehållande förenings- och rymdnyheter).

Praktiskt arbete med administration och arbetsgrupper

För genomförandet av dessa aktiviteter strävar föreningen efter att etablera ett antal arbetsgrupper:

Redaktion: med ansvar att regelbundet författa och skicka ut medlemsutskick, ge ut vår tidning samt hålla webbsida och sociala media uppdaterade.

Projektgrupp: med ansvar att hålla kontakt med individer och grupper som driver eller vill driva rymdrelaterade projekt för att bidra till att bygga nätverk, tillgängliggöra praktiska resurser samt bidra till att finna finansiering.

Utbildningsgrupp: med ansvar att sprida främja utbildningar och förmedla information om utbildningar som är relevanta för föreningens verksamhet.

Medlemsvård. Administration, medlemsutskick m m Föreningens styrelse ska verka samordnande och ansvara för administration.